Balvinder Kaur Khurana

Principal Consultant/Data Architect @ ThoughtWorksShare

Balvinder Kaur Khurana