Srinivasan Sekar

Lead Consultant @ ThoughtWorksShare

Srinivasan Sekar